Home » W ramach współpracy » W ramach współpracy krajowej

 

 

W ramach współpracy krajowej oferujemy przystąpienie do Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego, który został zawiązany w 2009 roku, gdzie Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. jest koordynatorem Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego, który został zawiązany w 2009 roku.

Członkami Klastra są jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe oraz instytucje działające na rzecz innowacyjności prowadzący działalność na terenie na terenie Polski Wschodniej. Aktualnie Klaster tworzy obecnie 46 członków

Działania realizowane w ramach Klastra stanowią odpowiedź na potrzeby jego Członków i dotyczą następujących obszarów:

 • transfer wiedzy i technologii z zakresu innowacyjnych rozwiązań z EWE i OZE z krajów Unii Europejskiej oraz upowszechnienie dobrych przykładów,
 • wspieranie rozwoju energetyki cieplnej i elektrycznej opartej na lokalnych zasobach surowców odnawialnych, wykorzystujących innowacyjne technologie,
 • promocję działań na rzecz efektywnego wykorzystania energii, a także zmniejszania energochłonności budynków i procesów produkcyjnych,
 • promocję rozwiązań innowacyjnych zmniejszających emisję CO2 do atmosfery,
 • rozwój edukacji efektywnego wykorzystania energii,
 • eliminowanie barier hamujących rozwój energetyki odnawialnej oraz efektywnego wykorzystania energii,
 • wspieranie działań firm innowacyjnych  i przedsięwzięć zgodnych z celami Konsorcjum m.in. poprzez poszukiwanie i pomoc w pozyskiwaniu krajowych i unijnych źródeł finansowania projektów na rzecz EWE, pozyskiwanie i tworzenie wysokiej jakości know-how na rzecz realizacji projektów z zakresu EWE.

Zasady przystąpienia do Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego

 1. Członkiem Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego mogą być przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, podmioty prowadzące działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, edukacyjną, badawczą i usługową na rzecz bądź związanych z rozwojem oraz promocją Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)/Efektywnego Wykorzystania Energii (EWE) na terenie Polski Wschodniej, a w szczególności w Regionie Świętokrzyskim i Podkarpackim.
 2. Członkiem Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego może być jedynie podmiot posiadający siedzibę bądź formalnie wyodrębnioną jednostkę (filię, oddział) na terenie Polski Wschodniej tj. Województwo Świętokrzyskie, Podkarpackie, Lubelskie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie.
 3. Przystąpienie do Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego następuje w drodze złożenia pisemnej deklaracji.
 4. Decyzję o przyjęciu nowego Członka podejmuję Koordynator Klastra.
 5. Potwierdzeniem członkostwa w Świętokrzysko-Podkarpackim Klastrze Energetycznym jest odrębna umowa konsorcyjna zawarta pomiędzy Koordynatorem Klastra a członkiem Klastra.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej. Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej.

Zapraszamy do współpracy, więcej informacji na podstronie http://scitt.wwwtworzenie.pl/pl/top/scitt_-_lider_ewe_w_regionie -  zakładka Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny.

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.