ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » Odnawialne Źródła Energii » Udział OZE w produkcji energii w Europie i Polsce

 

 

Ograniczona ilość zasobów paliw kopalnych, postępujące zanieczyszczenie środowiska naturalnego wynikające z zastosowania przestarzałych technologii energetycznych, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego są obecnie głównymi czynnikami z powodu których na całym świecie obserwuje się wzrost udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym. Tendencję tą obserwuje się głównie w obrębie rozwiniętych gospodarek. Jest ona jednak zauważalna także wśród słabo zelektryfikowanych krajów rozwijających się, gdzie mikroinstalacje OZE stanowią niekiedy ekonomicznie opłacalne źródło energii. Obecnie udział odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym świata wynosi około 18%. Najszerzej wykorzystywanymi źródłami OZE w ujęciu globalnym są biomasa oraz energia wodna. Udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii w Unii Europejskiej kształtuje się obecnie na poziomie około 15%. Do roku 2020 na mocy pakietu klimatyczno-energetycznego kraje członkowskie mają osiągnąć wspólnie 20% udział energii z OZE w całkowitym zużyciu energii. Polska, jako członek Unii, również jest zobligowana do zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym. Obecnie w Polsce produkcja energii z OZE wynosi ok. 11%, natomiast do roku 2020 ma ona wzrosnąć do 15%. Analiza struktury pozyskania energii z OZE w Unii Europejskiej (UE-27) w roku 2011 wykazała, że najwyższą pozycję w bilansie energii odnawialnej w krajach członkowskich zajmowała energia wodna (GUS, 2012). Jej udział w pozyskaniu energii spośród wszystkich nośników energii odnawialnej wyniósł 45,7%. Na dalszych pozycjach, pod względem udziału w produkcji energii z OZE, znalazły się kolejno: energia wiatru (26,7%), biopaliwa stałe (11,0%), energia słoneczna (6,9%), biogaz (5,4%), odnawialne odpady komunalne (2,7%), energia geotermalna (0,9%) oraz biopaliwa ciekłe (0,7%). W Polsce w tym samym roku tj. 2011, struktura produkcji energii z odnawialnych źródeł energii była odmienna (GUS, 2012). Najwyższą pozycję w bilansie energetycznym z OZE zajęły biopaliwa stale (54,4%). Na dalszych pozycjach znalazły się: energia wiatru (24,4%), energia wodna (17,7%), biogaz (3,4%) oraz energia słoneczna i biopaliwa ciekłe, które łącznie stanowiły 0,1% całkowitej produkcji energii z OZE.

 

 

Rys.1Produkcja energii elektrycznej z OZE w Unii Europejskiej

Źródło danych: GUS, 2012

 

 

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.