ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » Efektywność energetyczna » Systematyczne zarządzanie energią – ISO 50001

 

 

System zarządzania energią według ISO 50001, tak jak inne systemy zarzadzania, oparty jest o cykl Deminga: Zaplanuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj. Norma opisuje, jakie działania należy podjąć, aby można było powiedzieć, że w danej organizacji aspekty związane z wykorzystaniem i zużyciem energii są pod kontrolą w każdym momencie i na każdym poziomie organizacji. Wymagania normy są na tyle ogólne i przystępne, że mogą być zastosowane dla organizacji każdego rodzaju i wielkości, a korzyści wynikające z zarządzania energią widać od razu na rachunkach za energię.

Norma ISO 50001 powstała w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie – zapotrzebowanie w organizacjach na odpowiednie narzędzia do zarządzania energią. Fakt, że system przynosi korzyści, sprawdzono i udowodniono na przykładzie międzynarodowych korporacji. Wyjaśnijmy zatem, czym jest System zarządzania energią? Z czego się składa i jakie działania musimy podjąć, żeby wdrożyć go we własnej organizacji?

Przede wszystkim potrzebna jest świadomie podjęta decyzja o wdrażaniu systemu i aktywny udział najwyższego kierownictwa na każdym etapie funkcjonowania systemu - szczególnie podczas jego wdrażania. System zarządzania energią wymaga przywództwa i dobrego przykładu „z góry”. Kto z pracowników firmy będzie przykładał się do osiągania oszczędności, jeśli np. codziennie widzi prezesa przechodzącego obojętnie przez parking, na którym w południe włączone jest oświetlenie, lub prezesa, który nigdy nie wyłącza światła, wychodząc z własnego biura?

Najwyższe kierownictwo podejmuje decyzję, że system zarządzania energią zostanie wdrożony i że dołoży wszelkich starań uzasadnionych ekonomicznie, aby poprawić efektywność energetyczną w swojej organizacji i aby czerpać jak największe korzyści z tego systemu. Kolejnym krokiem na etapie wdrażania jest przeprowadzenie przeglądu energetycznego lub audytu energetycznego – dla nakreślenia polityki energetycznej organizacji musimy dobrze zdawać sobie sprawę z tego, gdzie energią jest wykorzystywana i w jaki sposób, jakie obszary naszej działalności chcemy nią objąć, jakie postawimy sobie postulaty i jak będziemy dążyć do tego, żeby je osiągnąć. Na tym etapie organizacja musi zadbać również o zgodność swojego systemu z wymogami prawa i innymi wymaganiami, do przestrzegania których organizacja zobowiązała się.

W wyniku przeprowadzonego przeglądu energetycznego powstaje szereg opracowań zawierających między innymi identyfikację obszarów znaczącego wykorzystania energii i możliwości poprawy efektywności. Dla obszarów znaczącego wykorzystania energii określone zostają wskaźniki wyniku energetycznego (WWE). Wyznaczona zostaje energia bazowa dla całej organizacji lub energia bazowa dla poszczególnych obszarów znaczącego wykorzystania energii. Energia bazowa jest określeniem punktu wyjścia, w stosunku do którego będziemy w przyszłości oceniać swoją efektywność energetyczną. W wielu przypadkach jako energię bazową wykorzystuje się wskaźnik intensywności energetycznej – ilość energii zużytej na wyprodukowanie określonej ilości produktu. Aczkolwiek łatwy do zrozumienia i popularny, jest to dosyć nieudolny sposób pomiaru poprawy efektywność energetycznej.

Po przeprowadzonym przeglądzie należy udokumentować metodologie i procedury, które później pozwolą na aktualizacje przeglądu, wskaźników wyniku energetycznego i energii bazowych.

Wymienione powyżej działania nie wyczerpują wymagań normy dotyczących wdrożenia systemu – mają jedynie za zadanie zobrazować najważniejsze etapy i rezultaty.

Wdrożony system należy utrzymać i nadzorować. Kluczową sprawą w systemie będzie stałe podnoszenie świadomości pracowników poprzez efektywne metody komunikacji w górę i w dół organizacji oraz różnego rodzaju szkolenia. System wymaga od nas także raportowania poprawy wskaźników wyniku energetycznego w stosunku do energii bazowej - musimy zatem prowadzić odpowiednie pomiary i rejestrować zużycie energii i ważne czynniki wpływające na zmiany w tym zużyciu. Zadbać musimy również o kalibrację i legalizację naszego sprzętu pomiarowego.

Wdrażamy w życie cele, zadania i plany określone podczas przeglądu energetycznego, wdrażamy wymagane procedury dotyczące projektowania i zakupów, przeprowadzamy audyty wewnętrzne oraz wszystkie aktywności związane z kontrolą operacyjną w obszarach znaczącego wykorzystana energii, w tym specjalistyczne szkolenia pracowników i podwykonawców mogących mieć wpływ na wykorzystanie energii w tych obszarach.

Wszystkie te aktywności i zapisy, które podczas nich powstają, stanowią dane wejściowe do raportów i przeglądu zarządzania, który musi być przeprowadzany w określonych odstępach czasu.

Najważniejsze jednak jest przywództwo oraz wyznaczenie szanowanej i wpływowej osoby na przedstawiciela najwyższego kierownictwa – Kierownika ds. Energii (już nie główny energetyk czy kierownik utrzymania ruchu) oraz zespołu ds. zarządzania energią. W zależności od wielkości organizacji może być to osoba lub osoby już zatrudnione, bądź nowozatrudnione na stanowiskach utworzonych specjalnie w celu zarządzania energią i jej kosztami.

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.