ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

 

 

Polska, jako członek Unii Europejskiej, jest sygnatariuszem licznych aktów normatywnych, które regulują cele i obowiązki w dziedzinie gospodarki energetycznej wykorzystującej odnawialne źródła energii. Do najważniejszych z nich należą:

 • Biała Księga „Energia dla przyszłości : odnawialne źródła energii” (1997 r.);
 • Zielona Księga „Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego” (2001 r.);
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r.
  w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej
  ze źródeł odnawialnych;
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/30/WE  z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych;
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
  w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Dyrektywy Unii Europejskiej wyznaczają ogólne cele dotyczące udziału energii pochodzącej z OZE w całkowitym zużyciu energii w perspektywie do roku 2020. Odnoszą się one zarówno do energii odnawialnej wyprodukowanej przez wszystkie kraje członkowskie, która to ma osiągnąć łącznie poziom 20%, jak i do poszczególnych krajów wchodzących w jej skład. Cele krajowe są zróżnicowane, co wynika z niejednakowego pierwotnego stopnia wykorzystania i produkcji energii z OZE, różnych poziomów rozwoju poszczególnych krajów, a także odmiennej dostępności źródeł energii odnawialnej. Polska do roku 2020 zobligowana jest osiągnąć przynajmniej 15% udział energii pochodzącej z OZE w całkowitym bilansie energetycznym, co będzie stanowiło wzrost o 7,8% w porównaniu z rokiem 2005. Cele szczegółowe, opisujące działania, które umożliwią wypełnienie europejskich wymogów względem wielkości produkcji energii z OZE zawarte są w polskich regulacjach prawnych. Założenia rozwoju energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych określone zostały w „Strategii rozwoju energii odnawialnej”, którą Sejm przyjął 23 sierpnia 2001 r. Zawarte są one także w „Polityce energetycznej Polski do roku 2030” oraz „Programie dla elektroenergetyki”. Regulacje dotyczące wykorzystania OZE znajdują się również w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne, która jest najważniejszym krajowym aktem prawnym regulującym cały sektor energetyczny oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Kwestie zasad wytwarzania, magazynowania i obrotu biokomponentami stosowanymi w paliwach i biopaliwach ciekłych reguluje natomiast Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Od końca 2011 r. toczą się prace Ministerstwa Gospodarki nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa ma stworzyć nowy system wsparcia OZE oparty na systemie aukcyjnym, uprościć procedury koncesyjne, a także wprowadzić regulacje dotyczące wytwarzania energii przez prosumentów, czyli producentów i jednocześnie konsumentów energii.

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.