ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » Odnawialne Źródła Energii » Sprzedaż energii wytwarzanej z OZE, koncesje

 

 

Energię elektryczną wytworzoną w instalacji zasilanej odnawialnym źródłem energii może sprzedać przedsiębiorstwu energetycznemu (sprzedawcy z urzędu) zarówno przedsiębiorca zajmujący się wytarzaniem energii, jak i prosument. Przedsiębiorca w tym celu musi najpierw uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. Z uzyskania koncesji zwolnieni są natomiast prosumenci – właściciele mikroinstalacji o mocy elektrycznej do 40 kW, którzy głównie konsumują wytworzoną energię na własne potrzeby i dodatkowo mają możliwość odsprzedaży nadwyżek z produkcji do sieci po zagwarantowanej cenie. Co ważne, w odróżnieniu do firm, nie muszą oni prowadzić działalności gospodarczej. Prawo energetyczne przewiduje obowiązek zakupu energii elektrycznej (oraz ciepła) wytworzonego z odnawialnych źródeł energii przez wspomnianego sprzedawcę z urzędu, czyli przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, świadczące kompleksowe usługi odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Cena energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii jest ustalana corocznie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i równa jest średniej cenie po jakiej nastąpiła sprzedaż energii na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym (201,36 zł/MWh w 2012r.). Jest ona jednakowa dla każdego rodzaju instalacji OZE. Na mocy nowelizacji Prawa energetycznego z dn. 11 września 2013 prosumenci sprzedają wytworzone przez siebie nadwyżki energii za 80% ceny podanej przez Prezesa URE. Prezes URE odpowiada także za wydawanie koncesji na wytwarzanie energii pochodzącej z OZE. Koncesje wydawane są przedsiębiorcom (w tym osobom fizycznym) na okres nie krótszy niż 10 lat. Ich ważność nie może jednak przekraczać 50 lat. By móc otrzymać koncesję, przedsiębiorca musi ponieść opłaty i spełnić szereg warunków. Główny koszt stanowi wniesienie opłaty skarbowej za wydanie koncesji w wysokości 616 zł, natomiast wydanie promesy koncesji to wydatek rzędu 98 zł (stan na dzień 05.08.2014r). Przedsiębiorca zobowiązany jest dodatkowo m.in. do posiadania środków finansowych, których wielkość gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, bądź jest w stanie udokumentować zdolność do ich pozyskania. Ponadto ma możliwości techniczne umożliwiające prawidłowe wykonywanie działalności, zatrudnia osoby o odpowiednich kwalifikacjach (które reguluje Prawo energetyczne), a także posiada swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, bądź państwa członkowskiego należącego do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Ważne jest również, by przedsiębiorca posiadał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. W sumie do wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii przedsiębiorca musi przedstawić ok. 30 załączników.

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.