ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » Wydarzenia » Spotkania Informacyjno-Konsultacyjne KRĘGU EWE

 

 

22 marca 2013 r. – „Środowiskowe uwarunkowania realizacji farm wiatrowych w województwie świętokrzyskim”

Spotkanierozpoczął Pan dr. Włodzimierz Grochal – Animator Kręgu EWE, który poruszał temat w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł w województwie świętokrzyskim ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej. Inne zagadnienia seminarium dotyczyły uwarunkowań środowiskowych w procesie zmiany gminnych dokumentów planistycznych zmierzających do umożliwienia realizacji elektrowni wiatrowych.Drugą cześć seminarium poświęcono tematyce oddziaływania akustycznego infradźwiękowego turbin wiatrowych oraz analizom krajobrazowym przy realizacji farm wiatrowych w procesie projektowania farm wiatrowych. Głównym organizatorem seminarium była Fundacja Myśli Ekologicznej.

 

30.11.2012 - „Rynek energii słonecznej- innowacyjne rozwiązania i produkty”

Spotkanie odbyło się w hotelu Gromada w Cedzynie seminarium tematyczne pod nazwą Celem seminarium, którego moderatorem był dr inż. Włodzimierz Grochal, było przekazanie informacji teoretycznych i praktycznych na temat rynku energii słonecznej z uwzględnieniem nowych założeń ustawy o odnawialnych źródłach energii i jej konsekwencji dla poszerzenia zadań własnych jednostek samorządowych. W czasie spotkania Pan dr Włodzimierz Grochal zaprezentował możliwości włączenia się uczestników klastra w działania Kręgu Innowacji „Efektywne Wykorzystanie Energii”. Zaprezentowano regulamin działania Kręgu EWE oraz pisemne deklaracje na rzecz współdziałania ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. na rzecz rozwoju specjalizacji EWE w Województwie Świętokrzyskim. Ostatnim etapem spotkania była możliwość włączenia się wszystkich uczestników do dyskusji, wymiana spostrzeżeń i doświadczeń oraz zadawanie pytań ekspertom.

 

27.09.2012 r. – „Krąg Efektywne Wykorzystanie Energii – nowe formy wsparcia i kooperacji na rzecz efektywnego wykorzystania energii w województwie świętokrzyskim – część 2”

W hotelu „Gromada” w podkieleckiej Cedzynie odbyło się już piąte spotkanie cykliczne Kręgu Innowacji „Efektywne Wykorzystanie Energii” W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego, jednostek naukowych zainteresowani tematyką efektywnego wykorzystania energii.Po otwarciu konferencji przez Pana Łukasza Bilskiego Prezesa ŚCiTT Sp. z o.o. głos zabrałPan Marcin Trojnacki – właściciel -EnMS Polska. W swojej prezentacji podzielił się doświadczeniem we wdrażaniu systemów efektywnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwach. Przedstawił „Narzędzia optymalnego wykorzystania zasobów energetycznych” umożliwiające redukcję zużycia energii, gazów cieplarnianych jako element systemowego zarządzania wg ISO 5001. Żywe zainteresowanie słuchaczy wzbudziły przykłady praktycznych metod oszczędzania energii w firmach.W dalszej części konferencji głos zabrałPan Stefan Dunin-Wąsowicz, Prezes Efekt Technologies Sp. z o.o., który odniósł się do problematyki poruszanej przez swojego poprzednika zaznaczając, iż przedstawione dotąd zagadnienia dotyczyły głównie przedsiębiorstw, jednak podobne metody wykorzystywane są również w jednostkach samorządu terytorialnego. Na bazie przykładowej instalacji w jednostce samorządu terytorialnego przedstawił różne podejścia do wykorzystywania energii w przedsiębiorstwach i samorządach.W ostatniej części konferencji dr inż. Włodzimierz Grochal – dyrektor ŚCITT, animator Kręgu EWE sprecyzował działania Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w kontekście wspierania efektywnego wykorzystywania energii, określił średnioterminowe oraz długoterminowe cele funkcjonowania Kręgu „Efektywne Wykorzystanie Energii” spółki, poruszył temat zastępowania energii konwencjonalnej odnawialnymi źródłami energii oraz implementacji rozwiązań energooszczędnych w sektorze publicznym, opisał działania w ramach „Świętokrzysko-Podkarpackiego klastra energetycznego”.Po zakończeniu wszystkich wystąpień, głos zabrał ponownie Pan Łukasz Bilski – prezes ŚCITT, przedstawiając cele i plany Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii m.in. w zakresie innowacyjności i odnawialnych źródeł energii.Ostatnim etapem spotkania była możliwość włączenia się wszystkich uczestników do dyskusji, wymiana ewentualnych spostrzeżeń i doświadczeń oraz zadawanie pytań ekspertom.

 

27.06.2012 – „Krąg Efektywne Wykorzystanie Energii – nowe formy wsparcia i kooperacji na rzecz efektywnego wykorzystania energii w województwie świętokrzyskim – część 1”

W  hotelu GROMADA na Cedzynie odbyło się kolejne  cykliczne spotkanie w ramach Kręgu Innowacji „Efektywne Wykorzystanie Energii”. Tym razem spotkanie miało charakter seminarium dyskusyjnego pt. „Krąg Efektywne Wykorzystanie Energii – nowe formy wsparcia i kooperacji na rzecz efektywnego wykorzystanie energii w województwie świętokrzyskim”, do którego zaprosiliśmy przedstawicieli przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego.W pierwszej części seminarium głos zabrał przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego Kierownik Biura Innowacji dr Michał Klepka, który przedstawił założenia aktualizowanej obecnie Regionalnej Strategii Innowacji w kontekście rozwoju specjalizacji innowacyjnych. Jedną ze specjalizacji wskazanych przez Zarząd Województwa jako prorozwojową jest Efektywne Wykorzystanie Energii. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w działaniach związanych z rozwojem rynku OZE i EWE, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii przypadła rola lidera i koordynatora działań na rzecz rozwoju specjalizacji „Efektywne Wykorzystanie Energii’. Podczas seminarium dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii dr inż. Włodzimierz Grochal przedstawił dotychczasowe działania ŚCITT w proekologicznym rozwoju województwa świętokrzyskiego i wskazał plany na kolejne lata. Ważkim tematem seminarium było przedstawienie założeń opracowanej Strategii działania Kręgu „Efektywne Wykorzystanie Energii”. W tej kwestii głos zabrał współautor Strategii Pan Luk Palmen – Prezes Zarządu firmy InnoCo Sp. z o.o., prezentując średnie i długookresowe cele do osiągnięcia do 2020 roku w tym zakresie. Po przerwie przedstawiciele firm -Pan Jan Gładki Prezes FLUID S.A. oraz Pan Stefan Dunin-Wąsowicz Prezes Efekt Technologies Sp. z o.o.- na przykładzie własnych doświadczeń, przedstawili progi i bariery rozwoju firm w zakresie OZE i EWE w woj. świętokrzyskim. Wskazano na trzy główne bariery – brak współpracy i otwartości nauki na potrzeby przemysłu, brak uwarunkowań prawnych lub nagłe zmiany obowiązujących przepisów, brak otwartości urzędników i społeczeństwa na wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań. W odpowiedzi na problemy firm reprezentant Politechniki Świętokrzyskiej Pan Paweł Kocańdaprzedstawił pozytywne aspekty współpracy nauki z przemysłem w zakresie OZE i EWE na przykładzie działań Politechniki Świętokrzyskiej. Seminarium zakończyło się panelem dyskusyjnym w którym udział wzięli: Pan dr inż. Mirosław Wciślik , prof. Politechniki Świętokrzyskiej, Pan Michał Kubecki – Prezes EnerkoEnergy, Pan Stefan Dunin-Wąsowicz – Prezes Efekt Technologies Sp. z o.o., Pan Luk Palmen – Prezes InnoCo Sp. z o.o., Pan Włodzimierz Grochal – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. W ramach wspólnej debaty szukano odpowiedzi na pytania: Jakie narzędzia rozwoju powinny zostać uwzględnione w budowaniu współpracy między firmami oraz między firmami a jednostkami naukowymi w ramach kręgu „Efektywne Wykorzystanie Energii”?, Jakie oczekiwania mają firmy w obszarze EWE wobec innych w Kręgu EWE?, Do czego możemy dążyć w zakresie nowych rozwiązań w obszarze EWE?, Jakie inwestycje w zakresie EWE i OZE należy podjąć w województwie aby być przykładem dla innych?

 

14.02.2012 – „Budownictwo energooszczędne – potrzebą chwili”

W gmachu Politechniki Świętokrzyskiej odbyła się konferencja pn.: „Budownictwo energooszczędne – potrzebą chwili”, której celem była promocja możliwości efektywnego wykorzystania energii w budownictwie. Eksperci przedstawili korzyści płynące z inwestycji w innowacyjne technologie ograniczające zużycie energii oraz odnawialne źródła energii. Pan dr inż. Włodzimierz Grochal dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. prezentował zagadnienia dotyczące budownictwa energooszczędnego w świetle zapisów Regionalnej Strategii Innowacji, Pan Jerzy Sobierajski omówił zadania Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie budownictwa energooszczędnego.  Wśród wielu zagadnień, jakie poruszono na konferencji znalazły się również te, dotyczące budownictwa energooszczędnego w systemie szkieletowym. W tym zakresie swoje doświadczenie i ofertę przedstawiły dwie firmy. Pan Michał Gołąbek reprezentujący ARDE HAUS zapoznał słuchaczy z innowacyjnym systemem prefabrykacji modułowej, którego zastosowanie pozwala obniżyć roczne koszty zużycia energii na jedną osobę o blisko 50%. Natomiast Pan Wiesław Konopacki reprezentujący firmę Budimex Danwood Sp. z o.o. zaprezentował zalety domów prefabrykowanych. Omówione zostały również zagadnienia wykorzystania odnawialnych źródeł energii (Pani Mariola Starzomska – ekspert PŚK) oraz możliwości wsparcia przedsiębiorców w pozyskiwaniu finansowania (przedstawiciel Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego). Swoje projekty i ich realizacje energooszczędnych hal sportowych zaprezentował dr inż. Jan Jakubowski. Na zakończenie konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z technikami budownictwa energooszczędnego podczas zwiedzania nowego obiektu Politechniki Świętokrzyskiej – budynku ENERGIS będącego przykładem budownictwa energooszczędnego.

 

08.12.2011 – „Energetyka wiatrowa szansą rozwoju gmin rolniczych Województwa Świętokrzyskiego”

W ramach spotkań informacyjno-konsultacyjnych  zorganizowano konferencję „Energetyka wiatrowa szansą rozwoju gmin rolniczych Województwa Świętokrzyskiego”.Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Wojewoda Świętokrzyski – Pani Bożentyna Pałka – Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Pan Adam Jarubas, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Pan Tadeusz Kowalczyk. Podczas konferencji, na którą przybyło 100 przedstawicieli samorządów, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców, zaprezentowano tematy dotyczące rozwoju zielonej energii i jej efektywnego wykorzystanie oraz możliwości finansowania badań w obszarze innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ponadto, podczas konferencji poruszone zostały tematy dotyczące aktualnego stanu energetyki wiatrowej w Polsce i w Europie ze szczególnym uwzględnieniem potencjału energetycznego wiatru w regionie świętokrzyskim oraz rola konsultacji społecznych
w procesie budowy farm wiatrowych.

 

27.10.2012 – I Spotkanie Informacyjne – „Alternatywa Energetyczna dla Polski – Wymiar Regionalny na Przykładzie Województwa Świętokrzyskiego”

W Hotelu DAL w Kielcachodbyła się konferencja pn.: „Alternatywa Energetyczna dla Polski – Wymiar Regionalny na Przykładzie Województwa Świętokrzyskiego”, zorganizowana przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. wraz z Instytutem na rzecz Ekorozwoju. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas.

Program spotkania obejmował wystąpienia uznanych ekspertów w zakresie:

  • miejsce sektora energetycznego w strategii rozwoju województwa,
  • szanse i bariery rozwoju energetyki rozproszonej,
  • lokalne systemy inteligentnego zarządzania energią,
  • społeczne problemy energetyki ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ubóstwa energetycznego,
  • projekty realizowane w woj. świętokrzyskim na rzecz efektywnego wykorzystania energii.

Dyskusja w trakcie konferencji została zorganizowana wg metody World Cafe umożliwiająca aktywną partycypację każdemu z uczestników. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy,
w ramach których dyskutowali na trzy tematy:

  • Jak wdrażać alternatywne rozwiązania – energetyka rozproszona?
  • Jak tworzyć lokalne hybrydowe systemy zaopatrzenia w energię – rola powiatów
    i gmin?
  • Jak przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu?

Zgodnie z metodą World Cafe uczestnicy zmieniali się kolejno przy stolikach, natomiast nie zmieniali się eksperci i prowadzący. Na koniec uczestnicy podsumowali wspólnie wypracowane wnioski, a dr inż. Włodzimierz Grochal przedstawił je zebranym i podsumował całość konferencji.

 

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.