ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » Energia z Biomasy » Potencjał biomasy w Europie i w Polsce

 

 

Obecnie energia wytworzona z biomasy zaspokaja około 14% światowego zapotrzebowania, do czego głównie wykorzystuje się odpady rolne i leśne w celu wytworzenia ciepła. Również w skali europejskiej biomasa odgrywa istotną rolę jako odnawialne źródło energii i posiada największy potencjał rozwojowy w średnim i długim horyzoncie czasowym. W strukturze energetycznego wykorzystania biomasy w UE dominuje wykorzystywane bioenergii do produkcji ciepła procesowego dla przemysłu oraz ciepła niskotemperaturowego (92%). Z biomasy w 7% produkuje się energię elektryczną, natomiast w 1% wykorzystuje się ją do produkcji paliw transportowych. Również biogaz przeznaczony do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej odgrywa znaczącą rolę, jednakże jego wykorzystanie jest zróżnicowane w skali Europy. W takich krajach jak Niemcy, Austria, Szwecja technologie produkcji biogazu stoją na wysokim poziomie, a znaczna ilość funkcjonujących biogazowni odgrywa istotną rolę w miksie energetycznym. Natomiast w krajach Europy Wschodniej znaczny potencjał w dalszym ciągu pozostaje niewykorzystany. Do głównych czynników wpływających na to zróżnicowanie należy zróżnicowanie prawa w poszczególnych państwach, które dynamizuje bądź hamuje rozwój branży, dostęp do technologii oraz wykfalifikowanej kadry pracowniczej.

Tabela 1. Biogazownie w Europie w 2010 roku

Kraj

Ogółem

Biogazownie rolnicze

Odpady (włączając MSW)

Ścieki

Gaz wysypiskowy

Biometan

Biometan do sieci gazowej

Niemcy

8792

~7000

92

1700

-

84

82

Włochy

667

300

32

135

200

-

-

Szwajcaria

600

140

55

460

-

17

15

Austria

503

300

-

134

14

10

7

Wielka Brytania

360

60

98

100

200

2

2

Francja

283

400

23

74

71

3

1

Szwecja

229

14

2

135

57

47

8

Polska

219

17

-

200

-

-

-

Holandia

130

-

-

-

-

13

13

Węgry

58

36

-

14

8

1

-

Słowacja

24

12

-

12

-

-

-

Chorwacja

4

2

-

1

1

-

-

Razem

11869

 

Źródło:http://www.uwm.edu.pl/ciitt/wp-content/uploads/2012/12/Uwarunkowania-prawne-rozwoju-biogazu-dr-in%C5%BC.-Ryszard-Wnuk.pdf

Aktualnie światowym liderem w branży biogazowej są Niemcy, na których terenie jest zlokalizowanych  80% działających na świecie biogazowni o łącznej  mocy 2,291 MW. Rocznie wytwarzają 12,8 TWh energii, co stanowi 12,6% ogólnokrajowej produkcji. W Niemczech znajdują się też dwie największe w skali świata biogazownie o mocy 20 MW każda. Większość biogazowni jest zlokalizowana w Dolnej Saksonii, Bawarii oraz landach na zachodzie kraju. Jako substrat wykorzystywana jest głównie kiszonka kukurydzy, natomiast innymi popularnymi substratami są odpady organiczne pochodzące z rolnictwa i przemysłu spożywczego.Obecnie biomasa jest głównym zasobem energetycznym o charakterze odnawialnym w Polsce z 90% udziałem produkcji energii spośród wszystkich rodzajów OZE, co również przekłada się na największe wykorzystanie tego zasobu energetycznego w Unii Europejskiej wśród nowych krajów członkowskich. Jednakże, biorąc pod uwagę obecnie dostępne technologie przetwarzania biomasy w celach energetycznych, wykorzystuje się jedynie 12 % dostępnego potencjału.Potencjał techniczny biomasy przeznaczonej na cele energetyczne w Polsce jest warunkowany obowiązującym modelem gospodarki leśnej oraz rolnictwa, jak również zależy od tempa rozwoju plantacji roślin energetycznych i konkurencji o dostępną przestrzeń pod alternatywne sposoby jej użytkowania. W kraju zwiększa się regularnie ilość ziemi odłogowanej oraz zdegradowanej ziemi uprawnej, które powinno się wyłączyć spod upraw rolnych. Nadają się jednak do wykorzystania pod uprawy energetyczne, z których można pozyskać ok. 424 PJ energii pierwotnej. W Polsce roczna produkcja słomy (głównie zbożowej i rzepakowej) oraz siana wynosi ok. 25 mln ton. Jest ona częściowo wykorzystywana jako ściółka i pasza w hodowli zwierząt oraz do nawożenia pól. Od 1990 r. rosną nadwyżki słomy, które obecnie szacuje się na 11,8 mln ton rocznie (195 PJ). Lasy stanowią 28,8% powierzchni kraju (około 8,9 mln ha), przy czym lasy państwowe zajmują powierzchnię 7,4 mln ha. Zakłada się dalszy wzrost lesistości do 32% w 2020 r. Całkowity potencjał techniczny drewna z leśnictwa możliwy do bezpośredniego wykorzystania na cele energetyczne wynosi ok. 6,1 mln m3 drewna, co jest odpowiednikiem 41,6 PJ. Znaczącym źródłem drewna możliwym do wykorzystania w celach energetycznych są ponadto odpady przemysłu drzewnego, którego ilość szacuje się na ok. 58,1 PJ (8,3 mln m3). Potencjał techniczny biogazu wynosi ok. 34 PJ, w tym największy jest udział biogazu rolniczego (15,2 PJ) oraz wysypiskowego (11,5 PJ). Łącznie obecny potencjał techniczny biomasy w Polsce szacuje się na ok. 755 PJ/rok.

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.