ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

 

 

 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu technologii Sp. z o.o. powołano aktem notarialnym w dniu 18 grudnia 2001 roku. jako Spółkę prawa handlowego Non Profit. Spółka zarejestrowana została w dniu 11.01.2002 w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym prze Sąd Rejonowy w Kielcach. Spółka została założona przez Województwo Świętokrzyskie, Miasto Kielce, Politechnikę Świętokrzyską, Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową.

 

Aktualnie udziałowcami Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii są:

- Województwo Świętokrzyskie (81,43% udziałów),

- Politechnika Świętokrzyska (18,57% udziałów).

 

Partnerami ŚCITT są instytucje i organizacje tworzące regionalny system przedsiębiorczości, czyli:

- instytucje wsparcia biznesowego,

- małe i średnie firmy,

- ośrodki naukowo-badawcze, dydaktyczne,

- samorządy lokalne

- wynalazcy.

 

Misją Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz stymulowanie rozwoju regionu świętokrzyskiego poprzez:

- Transfer osiągnięć naukowo - badawczych,

- Informację gospodarczą dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

- Systemy jakości ISO,

- Kształcenie przez Internet,

- Targi i konferencje.

 

Działalność ŚCITT w ramach OZE i EWE

Do działań Centrum należy przede wszystkim: pobudzanie aktywności gospodarczej w regionie w sferze wykorzystania nowych technologii i Innowacji, realizacja Regionalnej Strategii Innowacji, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie poprawy ich konkurencyjności, pozyskiwanie wsparcia dla regionu ze strony instytucji zagranicznych, międzynarodowych, rządowych i samorządowych o zasięgu ogólnokrajowym. Przez ostanie lata działalności Świętokrzyskie Centrum Innowacji  i Transferu Technologii świadczyło usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe dla uczniów, studentów i pracowników naukowych, dla przedsiębiorców i bezrobotnych, dla pracowników administracji  i zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Szczególnym obszarem działalności, od początku funkcjonowania, jest popularyzacja odnawialnych źródeł energii oraz propagowanie efektywnego wykorzystania energii. W ramach tych działań podejmowane są liczne przedsięwzięcia. W ramach pozyskanych  środków unijnych na działania związane z OZE i EWE oferowane są:

- szkolenia w zakresie efektywnego wykorzystania energii oraz odnawialnych źródeł energii dla pracowników przedsiębiorstw,

- opracowanie gminnych i regionalnych analiz eko – energetycznych,

- organizowanie misji branżowych na rzecz Transferu doświadczeń i sprawdzonych Innowacji z krajów UE i nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów biznesowych,

- promowanie i upowszechnianie innowacyjnych technologii wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej na rzecz wytwarzania energii oraz na rzecz zmniejszania energochłonności budynków i procesów produkcyjnych,

- rozwój edukacji ekologicznej w gminach,

- usługi doradcze dla firmy typu świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, strategie wdrażania Innowacji EWE w firmach, modele zarządzania energią w firmach.

Spółka reprezentując instytucję zaufania publicznego, kładzie szczególny nacisk na profesjonalną i rzetelną współpracę z klientami w zakresie świadczonych usług. Gwarancją spełnienia zasad wynikających z prowadzonej polityki jest wdrożony i doskonalony System Zarządzania Jakością oraz akredytacja Krajowego Systemu Usług.

 Rys historyczny Spółki- inicjatywy prowadzące do tematyki OZE:

                                                                          

2002

Rozwój regionalny  w obszarze Innowacji został zainicjowany przez przystąpienie konkursu, a następnie udział
w opracowaniu Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013. Projekt opracowany przez ŚCITT zrealizowano w partnerstwiez Urzędem Marszałkowskim i Politechniką Świętokrzyską. Strategia zatwierdzona przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego wdniu 29.12.2004 jest kluczowym dokumentem określającym cel strategiczny oraz cześć celów warunkujących. W Kwietniu 2002 roku powstała idea projektu „e – Świętokrzyskie” w Partnerstwie pomiędzy ŚCITT, Politechniką Świętokrzyską oraz Naukową
i Akademicką Siecią Komputerową w Warszawie. Początkowo powstały trzy odrębne projekty, jednak w wyniku dwuletnich prac na rzecz powstania projektu „e – Świętokrzyskie” osiągnięto znacznie więcej niż złożenie wspólnego projektu do ZPORR na lata 2004-2006. Strony zrozumiały, że tylko zespołowe działania pomogą zrealizować istotne zadania związane z budowa społeczeństwa informacyjnego w województwie świętokrzyskim.

 

2003

ŚCITT jest jedyną placówką w regionie, która świadczy usługi informacyjne i doradcze, jako „ Branżowy Punkt Kontaktowy 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej”. ŚCITT jest również członkiem ogólnopolskiej sieci założonej przez PARP, zwanej Krajowym Systemem Usług (KSU) oraz – jako jeden z 14 podmiotów w Polsce – zakwalifikowane zostało do Krajowej Sieci Innowacji. Dążąc do rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie świętokrzyskim, z inicjatywy ŚCITT w maju 2003 roku powstaje Konsorcjum, zwane umownie „ Biomasa Świętokrzyska”, które za cel postawiło sobie podjęcie działań popularyzujących uprawę roślin energetycznych oraz ich przetwórstwa do celów energetycznych.. Członkowie Konsorcjum założyli plantacje roślin energetycznych, finalizują inwestycje związane z przetwórstwem biomasy. Efektem członków Konsorcjum jest rozpoczęcie realizacji projektu „ AGROTURYSTYKA- Szansa dla Świętokrzyskich Rolników” . Projekt ma na celu popularyzacje upraw i przetwórstwa roślin energetycznych. Z uwagi na znaczenie rynku OZE w regionie Świętokrzyskim, ŚCITT uczestniczy w pracach „Grupy Tematycznej Energii Odnawialnej:, w ramach Europejskiej Sieci Przekazu Innowacji (IRC).

2004

Od 1 kwietnia 2004 roku ŚCITT, w partnerstwie z Politechniką Krakowską – Centrum Transferu Technologii – jako lider oraz Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego i Górnośląską Agencją Przekształceń Przemysłu rozpoczyna realizacje grantu przyznanego przez  Komisje Europejską Pt.” Centra Przekazu Innowacji”. W wyniku uczestniczenia w projekcie ŚCITT posiada dostęp do bazy danych  technologii „ high- tech” podmiotów gospodarczych UE, zainteresowanych współpracą  z polskimi firmami. Rozpoczęto następujące działania: przeprowadzanie audytów technologicznych dla MŚP oraz formułowanie Ofert technologicznych  i Zapytań o Technologię  podmiotów gospodarczych z Województwa Świętokrzyskiego. W wyniki zaangażowania się ŚCITT oraz partnerów z województw lubelskiego i podkarpackiego doprowadzono do nawiązania trwałej współpracy pomiędzy trzema sąsiadującymi województwami. W dniu 6 kwietnia podpisano historyczne „ Porozumienie o Współpracy”. Umowę podpisali Marszałkowie i Wicemarszałkowie tych trzech województw przy udziale Rektorów Politechniki Świętokrzyskiej, Lubelskiej i Rzeszowskiej oraz koordynatorów Regionalnej Strategii Innowacji w tych województwach.

2005-2006

ŚCITT rozpoczyna realizację projektu partnerskiego „ Regionalna Sieć Innowacji INNOVAREGIO w Województwie Świętokrzyskim”, wspólnie z instytucjami wsparcia biznesu, którymi są: Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Fundacja – Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach oraz Agencja Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu. Projekt adresowany jest głównie do MŚP i świadczy usługi szkoleniowe, audyty oraz udział w misjach gospodarczych, co jest celem nawiązania bezpośredniej współpracy międzynarodowej. ŚCITT – jako członek międzynarodowego Konsorcjum – przystąpiło do realizacji projektu finansowanego przez Komisję Europejską w ramach 6 Programu Ramowego, pt. „Wsparcie IST Organizacji z Krajów Europy Środkowej i Wschodniej” (CEEC IST NET). Projekt ten polega na zbudowaniu mapy kompetencji w zakresie technologii informacyjnych, utworzonej w oparciu o zarejestrowane JBR - y i MŚP  w zakresie IST. W listopadzie 2006 roku powstała Tematyczna Grupa w ramach Europejskiej Sieci Przekazu Innowacji (IRC) pn. „Bezpieczeństwo i Obrona”.

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.