ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

 

 

Projekty na rzecz OZE i EWE- zakończone

 

1. Pozyskiwanie, przetwarzanie i produkcja biomasy dla potrzeb Energetyki  w Województwie Świętokrzyskim

Powstałe w 2004 roku, z inicjatywy ŚCITT, Konsorcjum na rzecz rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych w Województwie Świętokrzyskim realizuje konsekwentnie swój program polegający między innymi na:

        promocji i szkoleniach związanych z plantacją roślin energetycznych,

        opracowaniu logistyki pozyskiwania, produkcji i zastosowania biomasy do produkcji energii odnawialnej,

        wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej w EC Kielce ze źródeł odnawialnych.

 W wyniku konsekwentnych działań, Konsorcjum doprowadziło do powstania projektu pt. ”AGROENERGETYKA – szansa dla świętokrzyskich rolników”, w którym ŚCITT jest liderem. Zadaniem projektu jest pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości na rzecz zagospodarowania nieużytków i użytków rolnych do uprawy roślin energetycznych. Zostaną stworzone podstawy do powstania nowego rynku związanego z pozyskiwaniem, produkcją i przetwarzaniem biomasy w Województwie Świętokrzyskim.

Celem projektu AGROENERGETYKA jest umożliwienie podjęcia dodatkowej działalności rolnikom województwa świętokrzyskiego poprzez podwyższenie kwalifikacji w zakresie upraw roślin energetycznych.

Główne działania polegają na:

        przeszkoleniu w każdej gminie województwa po 50 osób (202 szkolenia) z wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu upraw roślin energetycznych – łącznie przeszkolonych będzie ponad 5000 osób,

        pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych,

        pomocy w pozyskiwaniu tanich kredytów niezbędnych do prowadzenia plantacji,

        pomocy w podpisywaniu umów przedwstępnych na kontraktację dostaw.

 

2. Efektywne wykorzystanie energii - szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro - małych - średnich przedsiebiorstw w woj. świętokrzyskim

Dnia 01.10.2011r., Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii  rozpoczęło realizację projektu „Efektywne wykorzystanie energii – szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro-małych- średnich przedsiębiorstw w woj. świętokrzyskim”  w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach konkursu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw  w regionie , Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Głównym celem projektu  jest wzrost zdolności adaptacyjnych sektora MŚP województwa świętokrzyskiego  oraz podniesienie kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej dostosowujących do rosnących wymogów prawnych w zakresie efektywnego wykorzystania energii branż budowlanej, przemysłowej i usługowej.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:

„Audytor efektywności  energetycznej"

„Specjalista ds. pozyskiwania funduszy na efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie”

„Instalacje w budownictwie sprzyjające efektywnemu wykorzystaniu energii”

„Wpływ doboru materiałów i technologii w budownictwie na energochłonność budynków”

Okres realizacji projektu: od 01.10.2011 do 31.03.2013

 

3.Lokalne inicjatywy na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Smyków

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. realizowało w partnerstwie z Urzędem Gminy Smyków projekt „Lokalne inicjatywy na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Smyków”.

Celem projektu było podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy Smyków w zakresie możliwości pozyskiwania oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Projekt obejmował następujące przedsięwzięcia:

- Organizacja konferencji dotyczącej uregulowań prawnych oraz organizacyjnych w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;

- Organizacja trzech jednodniowych szkoleń w zakresie uprawy roślin energetycznych ślazowca pensylwańskiego;

- Organizacja pięciu jednodniowych spotkań informacyjnych na temat możliwości realizacji inwestycji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Smyków;

- Organizacja wyjazdu studyjnego do Austrii w celu zaprezentowania tzw. „dobrych praktyk” w zakresie rozwoju gospodarczego Gminy w oparciu o odnawialne źródła energii.

Beneficjenci projektu byli mieszkańcy Gminy Smyków zainteresowani inwestycjami realizowanymi przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Okres realizacji projektu: 01.07.2008 r. do 31.10.2008 r.

 

4. Tworzenie i rozwój sieci współpracy służącej transferowi know-how poprzez promocję i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii – OZE Świętokrzyskie

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zakończyło realizację projektu pn.: „Tworzenie i rozwój sieci współpracy służącej transferowi know-how poprzez promocję i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii – OZE Świętokrzyskie”, dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy.

Głównym celem projektu był transfer wiedzy poprzez upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii w regionie świętokrzyskim. Projekt obejmował kompleksowe działania na rzecz popularyzacji odnawialnych źródeł energii wśród przedstawicieli instytucji publicznych jak i przedsiębiorców. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- Misja gospodarcza do Guessing (Austria) (termin realizacji: 05.05.2009 r. – 08.05.2009 r.). Podczas misji uczestnicy zapoznali się z mechanizmami funkcjonowania Gminy, która swój dynamiczny rozwój zawdzięcza budowie systemu opartego na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii,

- Warsztaty pn.: „Jak w gminach regionu świętokrzyskiego skutecznie budować innowacyjny system pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych” (21.05.2009 r.– 22.05.2009 r.). Głównym celem warsztatów było omówienie zagadnień dotyczących między innymi rozwoju energetyki odnawialnej na terenie Województwa Świętokrzyskiego, znaczenie bilansu zasobów surowcowych w planowaniu lokalnego wytwarzania i zaopatrzenia odbiorców w energię; szansa realizacji pilotażowych projektów inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii z lokalnych zasobów odnawialnych.,

- Konferencja „Mechanizmy wsparcia innowacyjnego rozwoju Regionu Świętokrzyskiego” (25.05.2009 r.). Celem Konferencji było zaprezentowanie koncepcji rozwoju Województwa Świętokrzyskiego poprzez wdrażanie innowacyjnych projektów oraz wykorzystanie dostępnej oferty wsparcia zarówno merytorycznego jak i finansowego dla realizacji ww. przedsięwzięć,

- W ramach projektu opracowano „Wstępną Koncepcję Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Województwie Świętokrzyskim”. Dokument powstał w oparciu o pracę i doświadczenia międzynarodowych i krajowych ekspertów w zakresie odnawialnych źródeł energii, który stanowić będzie punk wyjścia do budowania sieci współpracy Gmin Regionu Świętokrzyskiego w zakresie efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

5. Inregis

Projekt pn.: „Sieć Współpracy IREGIS Innowacyjny Rozwój Regionu Świętokrzyskiego” realizowany był przez 5 instytucji otoczenia biznesu z regionu Świętokrzyskiego. Głównym wykonawcą i liderem projektu było Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zaś partnerami: Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Fundacja – Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica.

Celem projektu było utworzenie i rozwój sieci współpracy pomiędzy instytucjami wspierającymi rozwój Regionu Świętokrzyskiego oraz promowanie innowacyjnych technologii i wspieranie transferu technologii w regionie. W ramach projektu zrealizowano zadania: diagnoza potrzeb przedsiębiorstw, opracowanie i aktualizacja strony internetowej projektu, 2 konferencje, 2 regionalne dni informacyjne, 13 lokalnych dni informacyjnych (system zarządzania bezpieczeństwem żywności, dostępne źródła finansowania dla MSP oraz jednostek samorządu terytorialnego w okresie programowania 2007-13, nowoczesne zarządzanie firmą), przygotowanie i realizacja 3 misji gospodarczych (park naukowo–technologiczny TECHNOPOLIS w Finlandii, targi odnawialnych źródeł energii RENEXPO w Austrii, budynki pasywne PASSIVHAUS w Niemczech), 16 warsztatów szkoleniowych (o tematyce: pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, system HACCP, prawo pracy, aktywne pozyskiwanie klientów, promocja bezpośrednia i tworzenie wizerunku firmy), 3 warsztaty partnerstwa na rzecz innowacji (konsultacje społeczne środowisk nauki i biznesu nt. potrzeb wyposażenia badawczo – rozwojowego w regionie), wykonano zadania z zakresu informacji  i promocji. W projekcie uczestniczyło 576 beneficjentów.

Czas trwania projektu: 15.12.2006 – 07.03.2008

 

6. Krąg Innowacji  - Rozwój zintegrowanych narzędzi innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu

Głównym celem projektu jest rozwój trwałych form współpracy w regionie, służących kreowaniu zintegrowanych narzędzi transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem B+R,  a przedsiębiorstwami w kierunkach uznanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego za kluczowe dla dynamicznego rozwoju innowacyjnego gospodarki województwa, tj. efektywne wykorzystanie energii, turystyka medyczna, branża targowo – kongresowa, transfer wiedzy oraz wzornictwo. ŚCITT Sp. z o. o., jako partner projektu jest odpowiedzialny za realizację zadań w ramach Kręgu Innowacji „ Efektywne wykorzystanie Energii”

Zadanie 1. Zawiązanie i popularyzacja Kręgu Innowacji EWE

Zadanie 2. Opracowanie i wdrożenie Strategii działań Kręgu EWE

Zadanie 3. Stworzenie portfela usług proinnowacyjnych

Zadanie 4. Działania na rzecz zawiązania partnerstwa na szczeblu lokalnym / regionalnym służącego komercjalizacji wiedzy i technologii w obszarze działania Kręgu „EWE”

Zadanie 5. Działania na rzecz internacjonalizacji Kręgu „EWE” w tym zainicjowania jednego międzynarodowego projektu badawczego

 

Projekty na rzecz OZE i EWE - w trakcie realizacji

 

1. Perspektywy RSI Świętokrzyskie (IV etap)

Od 01.10.2012 Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. rozpoczęło realizacje działań w ramach projektu:” Perspektywy RSI Świętokrzyskie (IV etap)”. Liderem Projektu jest Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., jako Partner projektu jest odpowiedzialne za realizację następujących zadań określonych w Projekcie:

 • Wdrażanie mechanizmów Transferu wiedzy jako mechanizm wspierający rozwój kluczowych branż regionu świętokrzyskiego.
 •  Efektywna wymiana informacji o możliwościach nawiązywania efektywnej współpracy podmiotów regionalnych, rozwoju inicjatyw projektowych.
 • Współpraca środowisk klastrowych.
 • Budowa systemu wsparcia w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
 • Wsparcie działalności Świętokrzyskiego Ośrodka TRIZ.
 •  Zainicjowanie projektów badawczych w przedsiębiorstwach

A także:

Wdrażanie działań prorozwojowych w zakresie Efektywnego Wykorzystywania Energii, tj.

 • funkcjonowanie Centrum Kompetencji EWE,
 •  utworzenie Portalu EWE na rzecz specjalizacji innowacyjnej regionu,
 • organizacja 8 spotkań biznesowych w ramach Kręgu EWE,
 • organizacja 4 szkoleń "Kreatywne Kręgi,
 • organizacja 16 spotkań branżowych w ramach Kręgu EWE,
 • organizacja 10 dni informacyjnych w zakresie zarządzania energią i  zasobami/surowcami
 • organizacja 2 Partner Search EWE,
 • realizacja 20 przeglądów energetycznych w firmie
 • 5 świadectw charakterystyki energetycznej,
 • 5 modeli optymalizacji zarządzania energią w firmie,
 • Przeprowadzenie badania: "Efektywne Wykorzystanie Energii inteligentna specjalizacja rozwoju regionu".

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w działaniach związanych z rozwojem tynku OZE    i EWE w województwie świętokrzyskim, ŚCITT stał się naturalnym liderem Kręgu Innowacji „ Efektywne wykorzystanie Energii, którego zawiązanie w ramach Perspektywy RSI Świętokrzyskie (IV etap) było efektem działań podejmowanych w projekcie „Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu”.

Krąg „ Efektywne Wykorzystanie Energii” tworzy platformę współpracy przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego na rzecz efektywnego wykorzystania energii w województwie świętokrzyskim. Krąg EWE  z jednej strony skupia swoje inicjatywy na przedsiębiorstwach prowadzących energochłonne działalności gospodarcze, przedsiębiorstwach działających w sektorach cechujących się wysoką presją cenową na rynkach międzynarodowych oraz na przedsiębiorstwach eko –świadomych. Z drugiej strony wspiera rozwój nowych form kooperacji między podmiotami na rynku OZE. Oprócz działania promocyjno – informacyjnego, krąg organizuje szkolenia i doradztwo, prowadzi audyty strategiczno – energetyczne i zapewnia wsparcie doradcze projektów inwestycyjnych w dziedzinie OZE i EWE. Celem bezpośrednim powołania Kręgu jest  integrowanie działań instytucji, organizacji, samorządów lokalnych, przedsiębiorców oraz innych środowisk działających w Regionie Świętokrzyskim w obszarze efektywności energetycznej. Misją Kręgu EWE jest popularyzacja tematyki efektywnego wykorzystania energii wśród przedstawicieli środowiska naukowego, samorządowego i biznesowego.

 

2. „ŚWIĘTOKRZYSKO - PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY – KONTYNUACJA”

W ramach Projektu określono następujące działania strategiczne Klastra:

- utworzenie Centrum Informacyjno–Edukacyjnego EWE;

- opracowanie lokalnych analiz klimatyczno-energetyczno-ekologicznych;

- opracowanie audytów energetycznych;

- organizowanie zagranicznych misji branżowych w celu zapoznania z europejskimi dobrymi praktykami i przykładami realizacji lokalnych i regionalnych inicjatyw w zakresie EWE;

- promowanie i upowszechnianie innowacyjnych technologii wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej na rzecz wytwarzania energii w zakresie EWE;

- pozyskiwanie nowych uczestników Konsorcjum dla zapewnienia utrzymania jego trwałości i rozwoju;

- nawiązywanie kontaktów z podobnymi  organizacjami  funkcjonującymi  w  kraju  i pozostałych krajach Unii Europejskiej, sprzyjającymi promocji, upowszechnianiu i transferowi Innowacji;

- wspieranie działań firm innowacyjnych  i przedsięwzięć zgodnych z celami Konsorcjum m.in. poprzez poszukiwanie i pomoc w pozyskiwaniu krajowych i unijnych źródeł finansowania projektów na rzecz EWE, pozyskiwanie i tworzenie wysokiej jakości know -how na rzecz realizacji projektów z zakresu EWE.

 

3.  Projekt „Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o efektywne wykorzystanie energii – szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro -małych-średnichprzedsiębiorstw w woj. świętokrzyskim"

 Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w branżach: budowlanej, architektonicznej, energetycznej, metalurgicznej, metalowej, maszynowej, spożywczej, transportowej, mineralnej związaną z zagospodarowaniem odpadów, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, usługowej  i handlowej na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez poszerzenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji w zakresie efektywności energetycznej, w tym polityki bezpieczeństwa energetycznej regionu, przez organizację szkoleń otwartych dla pracowników oraz kadry zarządzającej mikro-małych-średnich przedsiębiorstw.

W ramach projektu zaplanowano zrealizowanie szkoleń o następującej tematyce:

1. „Efektywna gospodarka energetyczna, zarządzanie energią w przedsiębiorstwie” (60 h)

2. „Cykl szkoleń tematycznych o następujących zagadnieniach” (30 h): (mikroinstalacje; instalacje solarne i ogniwa fotowoltaiczne; biogazownie rolnicze i przemysłowe; nowe technologie pozyskiwania energii z biomasy; pompy ciepła i energia geotermalna; energetyka wiatrowa; elektrownie wodne).

3. „Projektowanie innowacyjnych budynków energooszczędnych” (40 h)

4. „Wpływ doboru materiałów, technologii i instalacji na energochłonność budynków” (25 h)

5. „Efektywność energetyczna w użytkowaniu obiektów budowlanych” (25 h)

 

4.  "INWENCJA II" - Transfer wiedzy, technologii i innowacji wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Głównym celem projektu jest rozwój innowacyjnych kierunków potencjału gospodarczego i kadrowego Województwa Świętokrzyskiego poprzez transfer wiedzy w formie organizacji staży pracowników naukowych i przedsiębiorców oraz szkoleń dla przedstawicieli środowiska nauki i biznesu.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

- Organizacja staży dla przedsiębiorców przy wykorzystaniu laboratoriów uczelnianych  finansowanych ze środków UE

- Organizacja staży w przedsiębiorstwach dla pracowników naukowych/naukowo-dydaktycznych

- Doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania energii dla przedsiębiorstw prowadzone przez pracowników naukowych

- Tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu

- Szkolenia praktyczne z udziałem naukowców dla pracowników przedsiębiorstw przy wykorzystaniu laboratoriów uczelnianych

 

5. Budowa domu autonomicznego w Podzamczu k/ Chęcin na potrzeby badania efektywności energetycznej dla rozwoju Regionu Świętokrzyskiego w zakresie specjalizacji Efektywnego Wykorzystania Energii

Przedmiotem realizacji projektu jest wsparcie 2 ośrodków badawczych poprzez budowę i zakup infrastruktury dydaktyczno – badawczej. Zakres projektu obejmuje:

- budowę domu autonomicznego, który charakteryzuje się bezpieczeństwem i niezależnością energetyczną, niskimi kosztami stałymi. Ogrzewanie 144m2 wymaga 911kWh/rok energii - 32 razy mniej niż dom standardowy i 3 razy mniej niż dom pasywny. Niskie zapotrzebowanie na moc systemu grzewczego (2,4kW) oznacza, że pokrycie strat ciepła przy temp. zewnętrznej -20°C zapewnione jest od osób, sprzętu, oświetlenia, itp. Osiągnięte parametry to efekt zastosowanych rozwiązań: fundament - jednolita żelbetowa płyta na izolacji styropianowej (brak mostka termicznego, możliwość posadowienia na gruntach nienośnych), w płycie fund. - rurki wodnego ogrzewania podłogowego, które dodatkowo stanowią komfortową i darmową klimatyzację latem. Grunt pod budynkiem wykorzystany na zasobnik ciepła pozyskiwanego latem jako produkt uboczny przy produkcji energii elektrycznej w hybrydowych ogniwach fotowoltaicznych. Ściany zewnętrzne – monolityczna ściana żelbetowa (5cm żelbet+25cm styropian), prefabrykowana na budowie (szybkość montażu, wysoka wytrzymałość termiczną i konstrukcyjną , tani koszt i krótki czas realizacji). Integralna część domu– ogród biocenotyczny i staw, zasilany wodami opadowymi z dachu. Dach na połaci północnej pokryty roślinnością łąkową, zasilany w okresie wegetacyjnym oczyszczonymi wodami pościekowymi. W bliskości stawu - trzcinowa oczyszczalnia ścieków. Ogrzewanie domu zapewniają: kominek z płaszczem wodnym, kolektory słoneczne, ogniwa hybrydowe oraz gruntowy zasobnik ciepła.

- zakup aparatury badawczo – pomiarowej,

- zagospodarowanie terenu ( w tym budowa parkingu dla zwiedzających

 

6.  PWP- Mój Nowy Zawód w zielonej gospodarce.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie oferty edukacyjnej i podniesienie oferty kształcenia z zakresu tematycznego Odnawialnych Źródeł Energii w 5 szkołach zawodowych woj. Świętokrzyskiego poprzez przeszkolenie 10 i 180 uczniów szkół zawodowych do 06.2015 roku.

Działania zaplanowane w projekcie:

- Warsztaty zagraniczne dla nauczycieli w Gussing/Austria,

- Warsztaty krajowe dla nauczycieli,

- Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów w Austrii -  54 najlepszych uczniów wyłonionych po zajęciach e-lerningowych,

- Seminaria Dobrych Praktyk – informująco – upowszechniające oraz podsumowujące efekty Projektu,

- Szkolny Ośrodek Kariery i warsztaty przedsiębiorczości – spotkania cykliczne uczniów szkół zawodowych,

- Dodatkowy kurs języka niemieckiego, tematyka związana z wybranych zawodem,

- Zajęcia interaktywne E-Video KLASA – zajęcia pozalekcyjne,

- Konkurs z nagrodami Eko- Szkoła ,

- OZE – Twoja przyszłość – cykl spotkań w powiatach, zachęcających szkoły i młodzież do nowych kierunków nauczaniam,

- staże krajowe,

- Wyjazdy edukacyjne uczniów – dobre praktyki OZE – jednodniowy wyjazd do przedsiębiorstwa z branży OZE w Woj. Świętokrzyskim,

- Zakup wyposażenia pracowni i laboratoriów – dla 3 szkół zawodowych które zadeklarowały utworzenie nowego kierunku: „ Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

7.Introduction of Regional Energy Concepts (CEP-REC)

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. pełni w projekcie rolę partnera, liderem jest natomiast Centrum Energii i Środowiska Allgaeu (eza!) w Niemczech.

Celem generalnym projektu  jest promocja odnawialnych źródeł energii i wykorzystanie ich jako czynnika zrównoważonego  rozwoju na szczeblu regionalnym/lokalnym.
Szczegółowymi celami  projektu są:

-wizualizacja i kwantyfikacja zapotrzebowania na energię na szczeblu regionalnym / lokalnym jako pierwszy krok w wysiłku na rzecz promowania odnawialnych źródeł energii

- mobilizacja energii endogenicznej i potencjału biznesowego jako gwarancji zrównoważonego zaopatrzenia w energię

- wsparcie dyskusji na temat regionalnego popytu i podaży energii

- promocja instrumentów Regionalnej Koncepcji Energetycznej jako warunek wstępny zrównoważonego zaopatrzenia w energię na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym
i centralno-europejskim.

 

8.LABORATORIUM BADAWCZE BIOMASY STAŁEJ, BIOGAZU I BIOPALIW ORAZ SPOSOBÓW ICH EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGETYCZNEGO

Projekt w ramach działania 2.1 „ Rozwój Innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „ Badania i rozwój” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Lider projektu SCITT Sp. z o.o. współpracujący z partnerem: Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Projekt będzie realizowany w obiekcie i na działce (735/4) w Starachowicach, stanowiącej własność Agencji Rozwoju Regionalnego (ARR).Projekt umożliwi powstanie 1 Laboratorium wyposażonego w urządzenia pomiarowe do prowadzenia badań, zatrudniające 2 osoby w wymiarze półetatowym. Prowadzić będzie badania jakościowe biomasy i biogazu, upowszechniając wyniki swoich obserwacji i testów. Wyposażenie umożliwi badanie jakości energetycznej biomasy, biogazu i przydatności do celów rolniczych osadów z procesów fermentacji oraz testowania efektywność paliw płynnych z biomasy i recyclingu w silnikach spalinowych oraz efektywności wykorzystania sprężonego gazu ziemnego do celów transportowych. Badania te służyć winny 10-30 Przedsiębiorstwom, a także będą podstawą do efektywnej kooperacji Instytucji Otoczenia Biznesu z MŚP w branży biopaliw i OZE. Działanie Laboratorium umożliwi również prowadzenie analiz ekonomicznych i organizacyjnych umożliwiających wprowadzanie nowych usług i produktów.Celem projektu jest osiąganie celów Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 r, która wskazuje promocję OZE i wspieranie ich rozwoju oraz rozwój ekologicznego rolnictwa, które racjonalizuje oraz optymalizuje zużycie wszystkich elementów produktu, także tych, które są odpadem produkcji głównej (odchody zwierząt hodowlanych, odpady roślinne). Laboratorium umiejscowione w Starachowicach, swoim działaniem obejmie cały region świętokrzyski wzmacniając rozwój małej energetyki opartej na lokalnych surowcach rolniczych, wspierając wytwórców energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji oraz wdrażanie w rolnictwie i lokalnym samorządzie energetyki opartej na OZE. Jego działalność sprzyjać będzie zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwój źródeł energii zgodnych z wymogami środowiskowymi. Laboratorium stanie się materialną podstawą do realizacji długofalowych działań ŚCITT i ARR, wpisujących się w Strategię Rozwoju Woj. Świętokrzyskiego i budowy regionalnej specjalizacji gospodarczej, a także optymalnego wykorzystania EFS i EFR oraz NFOŚiGW w okresie 2014-2020. Lokalizacja inwestycji w Starachowicach, w Województwie Świętokrzyskim umożliwi efekt komplementarności projektu z inicjatywami realizowanymi na tym terenie zarówno przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, które Laboratorium będzie zarządzać, jak i Agencję Rozwoju Regionalnego, w której obiekcie Laboratorium się znajdzie.

 

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.