ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » Menu kafelkowe » SCITT - Lider EWE w regionie » Lider Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego

 

 

Co to jest klaster?

Zgodnie z definicją Michaela E. Portera klaster to "geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach związanych z nimi instytucji ( na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnyvch dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących".

Inicjatywy klastrowe opierają sie na porozumieniu zawartym pomiędzy producentami, dystrybutorami, odbiorcami oraz instytutami badawczymi, czy uniwersytetami, jak również innymi jednostkami organizacyjnymi, Dzięki takiemu charakterowi klastra tworzy się struktura, w której przepływ informacji, transfer technologii i wzrost innowacyjności odbywa się w sposób naturalny i ciągły. Innowacyjne klastry powiązane z międzynarodową bazą wiedzy i otwarte na działania globalne stanowic mogą kluczowy element w rozwoju gospodarczym danego kraju.

Świetokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny powstał z inicjatywy Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.. Klaster został utworzony w celu wspierania współpracy ponadregionalnej z zakresu szeroko rozumianej energii odnawialnej, a w szczególności promocji, wdrażania i upowszechniania celów nowej polityki energetycznej UEna poziomie lokalnym, regionionalnym i ponadregionalnym. Nadrzędnym celem działań Klastra jest zwiększenie konkurencyjności energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz jej urynkowienia. Działania realizowane w ramach Klastra finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej na podstawie umowy o dofinansowanie nr PO PW 01.04.03-00-012/09-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

W skład Klastra wchodzi 34 członków, którymi są przedstawiciele działających na terenie Polski Wschodniej jednosterk samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, uczelni wyższych oraz instutucji otoczenia biznesu.Działania realizowane w ramach Klastra dotyczą następujących obszarów:

  • transfer doświadczeńi sprawdzonych innowacji z krajów UE,
  • wspieranie projektów pozyskiwania energii w oparciu o lokalne zasoby energii odnawialnej i innowacyjnych technologii,
  • promocja działań na rzecz zmiejszenia energochłonności budynków i procesów produkcyjnych,
  • promocja innowacji zmiejszających emisję CO2 do atmosfery,
  • rowój edukacji ekologicznej w gminach,
  • eliminowanie barier hamujących rozwój energetyki odnawialnej.

Bardzo ważnym zadaniem realizowanym w ramach Świetokrzysko - Podkarpackiego Klastra Energertycznego jest prowadzenie specjalistycznych badań w obszarze pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.Wyniki badań dostepne są dla członków Klastra i wykorzystywane do opracowywania npwych produktów rynkowych.

Dotychczas wykonano:

  • badania oceny możliwości rozwoju energetyki wiatrowej oraz określenia obszarów pod przyszłe inwestycje z zakresu energetyki wiatrowej w województwie świętokrzyskim,
  • badania składu i właściwości zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania na terenie województwa świętokrzyskiego,
  • badania potencjału hydrologicznego oraz zasoby energii ze źródeł geotermalnych na terenie województwa świętokrzyskiego,
  • badania laboratoryjne obejmujące analizę ilościową produkcji energii elektrycznej w procesie konwersji fotowoltaicznej w zależności od technologii PV oraz uwarunkowańgeograficzno - klimatycznych na terenie województwa świętokrzyskiego

 

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.