ŚWIĘTOKRZYSKI PORTAL EWE

REGIONALNA BAZA WIEDZY

Home » Wiatr » Energia wiatrowa w Polsce i na świecie

 

 

Szanse i zagrożenia rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i w świetle aspektów prawnych

W światowym rankingu Polska zajęła 10. miejsce pod względem atrakcyjności inwestycji w energetykę wiatrową. Tak wysoka pozycja wynika m.in. z bardzo dobrych warunków naturalnych szczególnie w niektórych regionach kraju, ale również z rozwoju technologicznego umożliwiającego lokalizacje inwestycji w obszarach o stosunkowo gorszych warunkach naturalnych. Nowe inwestycje w energetyce wiatrowej można realizować na około 29,8% obszaru naszego kraju: 8,9 % powierzchni Polski ma korzystne, a 1,4% wybitnie korzystne warunki dla ich lokalizacji. Te uwarunkowania sprawiają, iż możliwy jest wzrost mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej, a tym samym znaczenie tej technologii wytwarzania będzie rosło.

Uwarunkowania naturalne oraz aktywność inwestycyjna w tym sektorze wytwarzania energii elektrycznej w Polsce znalazły odwzorowanie w szeregu polityk i dokumentów rządowych. Zauważono znaczenie energetyki wiatrowej dla realizacji celów wynikających z tych polityk. Tytułem przykładu: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r. zakłada, iż w 2030 r. 8,2% udziału, tj. ok. 18 TWh w strukturze wytwarzania energii elektrycznej stanowić będzie energia elektryczna wytworzona w źródłach wiatrowych. Zgodnie z zapisami Polityki klimatycznej przyjętej przez Polskę, uznaje się energetykę wiatrową za jedną z najbardziej perspektywicznych technologii z punktu widzenia osiągnięcia celów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Autorzy Polityki energetycznej Polski do 2030 r. zakładając m.in. poprawę efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa dostaw energii, dywersyfikację struktury wytwarzania energii elektrycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii, ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko, zauważają pośrednio lub bezpośrednio znaczenie energetyki wiatrowej w realizacji tych celów.

Istotną kwestią dla rozwoju tej metody wytwarzania energii elektrycznej są koszty produkcji. Komisja Europejska podkreśla także, że ten rodzaj energetyki charakteryzuje się najkrótszym okresem budowy. W Unii Europejskiej elektrownie wiatrowe budowane są w czasie dwukrotnie krótszym niż źródła kogeneracyjne na biomasę, czterokrotnie krótszym niż elektrownie wodne i aż sześciokrotnie krótszym niż elektrownie jądrowe. Korzystną wysokość nakładów inwestycyjnych na 1 MW mocy zainstalowanej potwierdzają również inne analizy, zgodnie z którymi lądowa energetyka wiatrowa jest najtańszym w budowie źródłem energii odnawialnej.

Obecnie w Polsce funkcjonują liczne bariery rozwoju energetyki wiatrowej. Do najważniejszych należą nieprecyzyjne podstawy prawne, w oparciu o które realizowane są przygotowanie i budowa inwestycji. Wymienić tu można choćby zasady uzgadniania przyłączenia inwestycji do krajowego systemu elektroenergetycznego, zasady oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, a także wszelkie uzgodnienia o charakterze społecznym. Stworzenie jednoznacznych regulacji w przyszłości urealni liczne projekty elektrowni wiatrowych, które obecnie znajdują się na etapie przygotowania, a mają szanse zostać zrealizowane.

 

Energia wiatrowa na świecie, w Polsce i województwie świętokrzyskim

Pod koniec 2013 r. na świecie było zainstalowane 318,53 GW w energetyce wiatrowej z czego 7,4 GW to elektrownie posadowione na terenach morskich. Prąd produkowany w siłowniach wiatrowych pokrywa 4% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Pod względem mocy zainstalowanej prym wiodą Chiny (91,324 GW), Stany Zjednoczone (61,108 GW) oraz Niemcy (22,959 GW). Wśród krajów, które posiadają moc zainstalowaną w energetyce wiatrowej powyżej 10GW znajdują się jeszcze Indie (20,15 GW) oraz Wielka Brytania (10,531 GW). W chwili obecnej 103 kraje korzystają z energii wiatru na potrzeby komercyjnego wytwarzania prądu, generując w przybliżeniu 640 TWh rocznie.

Obecnie w Polsce działa 873 instalacje wiatrowe o łącznej mocy 3676,7 MW (stan na dzień 31 III 2014r.). Plasuje to nasz kraj na 14 miejscu na świecie oraz 9 w Europie pod względem zainstalowanej mocy (według stanu na koniec roku 2013). Największa moc zainstalowana jest w województwie zachodniopomorskim – 1129,5 MW, zaś najmniejsza w województwie lubelskim – 2,15 MW.

W województwie Świętokrzyskim działa 17 instalacji wiatrowych o łącznej mocy 8,97 MW (stan na dzień 30.06.2014r.). Największe moce zainstalowane są w powiecie sandomierskim – dwie instalacje o łącznej mocy 2,7 MW, oraz w powiecie koneckim – 3 instalacje o łącznej mocy 2,05 MW. Według danych z Urzędu Regulacji Energetyki województwo świętokrzyskie zajmuje w Polsce pod względem zainstalowanych mocy w energetyce wiatrowej 14 miejsce (stan na dzień 30.06.2014r.)

 

1W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.